Laboratoriniai tyrimai | Paslaugos
255
page-template-default,page,page-id-255,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Paslaugos

Akredituoti tyrimai, kuriuos atlieka UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“, gali būti atliekami, kur tinka, kaip tyrimai skirti medžiagos tinkamumui nustatyti, kaip tyrimai skirti savikontrolei, kaip tyrimai skirti kontrolei ar kaip nepriklausomiems kokybės kontrolės tyrimams. Atlikus tyrimą (-us) visais atvejais užsakovui yra pateikiamas patvirtintas tyrimų protokolas su gautais tyrimo (-ų) rezultatais. UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ atliktų akredituotų tyrimų rezultatai pripažįstami ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.

MĖGINIŲ ATRINKIMAS, ĖMINIŲ ĖMIMAS

Mėginių atrinkimas, ėminių ėmimas

Mūsų laboratorijos specialistai gali atvykti į Jūsų statybvietes, karjerus ir kitus objektus ir atlikti mėginių, ėminių atranką bei paėmimą:

      • laboratorija yra akredituota kelių, aerodromų dangų ir kitų eismo zonų paviršių ir konstrukcijų, užpildų, gruntų, mineralinių medžiagų, nesurištųjų ir hidrauliškai surištų mišinių ėminių ėmimui iš kelio dangos konstrukcijos, iš mažos kūgio formos krūvos, iš pylimų (sankasų) ir didelių krūvų, iš transporterių, iš geležinkelio vagonų ir sunkvežimių, nNuo nejudančios transporterio juostos, iš pakuočių, iš kaušinio konvejerio, kaušinio krautuvo arba greiferio, iš krūvų, iš vagonų, sunkvežimių ir kt. (pagal LST 1360-9; LST EN 932-1; LST EN 932-2; LST 1971; LST EN 13286-1 standartų reikalavimus);
      • laboratorija yra akredituota bitumo ir bituminių rišiklių ėminių ėmimui iš stacionariai įrengtų sistemų ir purškimo įrangos (pagal LST EN 58 (sk. 8.1, 8.3) standarto reikalavimus);
      • laboratorija yra akredituota bituminių mišinių ėminių ėmimui iš sunkvežimio, nuo transporterio, arti klotuvo sraigtų, iš krūvos, išpjaunant griovelį, kernų išpjovimas, iškertant ar išpjaunant plokštes, nuo juostinio konvejerio gamykloje, iš atsargos krūvų (pagal LST EN 12697-27; LST EN 12697-28 standartų reikalavimus).

Ėminiai gali būti paimti medžiagos tinkamumui nustatyti, savikontrolės, kontrolės, nepriklausomiems kokybės kontrolės tyrimams. Išrašomas patvirtintas ėminių paėmimo aktas.

GRUNTAI

Laikomosios gebos nustatymas statinio apkrovimo plokšte

Laboratorija yra akredituota atlikti automobilių kelių, gatvių, aerodromų, įvairios paskirties aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų konstrukcinių elementų sankasų, įvairių pagrindų laikomosios gebos nustatymą statinio apkrovimo plokšte (plokštės skersmuo 300 mm) pagal LST 1360-5 standarto reikalavimus.

PASTABA atliekant šį tyrimą/bandymą reikalinga ne mažesnė kaip 5-7 tonų atsvara, kuria iš anksto turi pasirūpinti užsakovas. Tarp atsvaros ir pageidaujamo išmatuoti pagrindo turi būti ne mažesnis kaip 50 cm atstumas, kur būtų galima įstatyti matavimo prietaisą.

Dinaminio deformacijos modulio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti automobilių kelių, gatvių, aerodromų, įvairios paskirties aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų konstrukcinių elementų sankasų, įvairių pagrindų dinaminio deformacijos modulio nustatymą prietaisu su krintančia apkrova ir apkrovos plokšte (plokštės skersmuo 300 mm) pagal „Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“.

Pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti nesurištųjų mišinių ir gruntų pralaidumo vandeniui koeficiento nustatymą naudojant cilindrinį permeametrą ir esant pastoviam spūdžiui pagal LST EN ISO 17892-11 standarto reikalavimus.

Granuliometrinės sudėties nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti nesurištųjų mišinių ir gruntų granuliometrinės sudėties nustatymą sijojimo metodu pagal LST 1360-1 standarto reikalavimus.

Tankio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti žemės sankasų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tankio nustatymą ir ėminio paėmimą Žiedo metodu pagal LST 1360-6 (sk. 7.2) standarto reikalavimus.

UŽPILDAI

Granuliometrinės sudėties ir smulkiųjų dalelių kiekio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų  granuliometrinės sudėties ir smulkiųjų dalelių kiekio nustatymą plovimo ir sijojimo arba sauso sijojimo metodais pagal LST EN 933-1 standarto reikalavimus.

Plokštumo rodiklio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų plokštumo rodiklio nustatymą sijojimo pro strypinius sietus metodu pagal LST EN 933-3 standarto reikalavimus.

Formos rodiklio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų formos rodiklio nustatymą matuojant specialiu slankmačiu pagal LST EN 933-4 standarto reikalavimus.

Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymą išrinktų (išrūšiuotų) vizualiniu būdu dalelių svėrimo būdu pagal LST EN 933-5, LST EN 933-5/A1 standarto reikalavimus.

Granuliometrinės sudėties nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti mikroužpildų granuliometrinės sudėties nustatymą orasausio sijojimo metodu pagal LST EN 933-10 standarto reikalavimus.

Atsparumas dėvėjimuisi, Devalio metodas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų atsparumo dėvėjimuisi (Devalio metodas) nustatymą pagal LST EN 1097-1 standarto reikalavimus.

Atsparumas trupinimui, Los Andželo koeficiento nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų atsparumo trupinimui (Los Andželo koeficiento) nustatymą Los Andželo metodu pagal LST EN 1097-2 (p. 5, A priedas) standarto reikalavimus.

Piltinio tankio, tuštymėtumo nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų piltinio tankio, tuštymėtumo nustatymą, kurio metu po džiovinimo sauso užpildo, supilto į standartinius matavimo indus, masės nustatymas sveriant ir tankio bei tuštymėtumo nustatymas skaičiuojant pagal LST EN 1097-3 (išskyrus A priedą) standarto reikalavimus.

Vandens kiekio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų vandens kiekio nustatymą džiovinant ventiliuojamoje krosnyje pagal LST EN 1097-5 standarto reikalavimus.

Dalelių tankio ir įmirkio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų dalelių tankio ir įmirkio nustatymą vielos krepšelio metodu arba piknometriniu metodu pagal LST EN1097-6 (sk. 7, 8, 9, A priedas) standarto reikalavimus.

Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų fizikinių savybių pokyčio įvertinimą pagal LST EN 1367-1 standarto reikalavimus.

NESURIŠTIEJI IR HIDRAULIŠKAI SURIŠTI MIŠINIAI

Laboratorinio sausojo tankio ir drėgnio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti nesurištųjų ir hidrauliškai surištų mišinių laboratorinio sausojo tankio ir drėgnio nustatymą Proktoro tankinimo metodu pagal LST EN 13286-2, LST EN 13286-2/AC (išskyrus sk. 7.3 ir 7.6) standarto reikalavimus.

KELIŲ, AERODROMO DANGŲ IR KITŲ EISMO ZONŲ PAVIRŠIUS IR KONSTRUKCIJOS

Paviršiaus nelygumo nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti kelių, aerodromo dangų ir kitų eismo zonų paviršių nelygumo nustatymą liniuotės metodu pagal LST EN 13036-7; LST EN 13036-7/P standarto reikalavimus.

Sluoksnio storio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti kelių, aerodromo dangų ir kitų eismo zonų konstrukcijų sluoksnių storio (-ių) nustatymą, matuojant gręžtinį kerną pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai“ MN SSN
15 (sk. VIII) reikalavimus.

Sluoksnio storio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti kelių, aerodromo dangų ir kitų eismo zonų konstrukcijų sluoksnių storio (-ių) nustatymą, matuojant gylmačiu pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai“ MN SSN
15 (sk. X) reikalavimus.

BITUMAS, BITUMINIAI RIŠIKLIAI

Juslinių savybių nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bitumų, bituminių rišiklių juslinių savybių nustatymą, organoleptiniu ėminio įvertinimu pagal LST EN 1425 standarto reikalavimus.

Penetracijos nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bitumų, bituminių rišiklių penetracijos nustatymą Adatos metodu (penetracija iki (330 x 0,1) mm) pagal LST EN 1426 standarto reikalavimus.

Minkštėjimo temperatūros nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bitumų, bituminių rišiklių minkštėjimo temperatūros nustatymą Žiedo ir rutulio metodu (minkštėjimo temperatūrai iki 80°C) pagal LST EN 1427 standarto reikalavimus.

BITUMINIAI MIŠINIAI

Tirpiojo rišiklio kiekio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių tirpiojo rišiklio kiekio nustatymą skirtuminiu metodu pagal LST EN 12697-1 (skirtuminis metodas) standarto reikalavimus.

Granuliometrinės sudėties nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių granuliometrinės sudėties nustatymą sijojimo metodu pagal LST EN 12697-2+A1 standarto reikalavimus.

Didžiausio tankio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių didžiausio tankio nustatymą tūriniu metodu pagal LST EN 12697-5 standarto reikalavimus.

Tariamojo tankio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių tariamojo tankio nustatymą metodu sausam bandiniui, metodu prisotintam vandens ir nusausintu paviršiumi bandiniui (SSD) ir metodu bandiniui pagal matmenis pagal LST EN 12697-6 standarto reikalavimus.

Tuštymėtumo rodiklio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių tuštymėtumo rodiklio nustatymą skaičiavimo metodu pagal LST EN 12697-8 standarto reikalavimus.

Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo gebos nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo gebos nustatymą sukamojo butelio metodu pagal LST EN 12697-11 (sk. 5) standarto reikalavimus.

Jautrumo vandeniui nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių jautrumo vandeniui nustatymą A metodu pagal LST EN 12697-12 standarto reikalavimus.

Temperatūros matavimas

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių temperatūros matavimą kontaktiniu termometru, infraraudonųjų spindulių termometru pagal LST EN 12697-13 standarto reikalavimus.

Netiesioginio tempiamojo stiprio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių netiesioginio tempiamojo stiprio nustatymą gniuždymo metodu 100 mm bandiniams pagal LST EN 12697-23 standarto reikalavimus.

Bandinių matmenų nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių bandinių matmenų nustatymą slankmačių pagal LST EN 12697-29 standarto reikalavimus.

Bandinių/mėginių paruošimas

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių bandinių/mėginių paruošimą smūginiu tankintuvu su plieniniu priekalu pagal LST EN 12697-30 standarto reikalavimus.

Pastovumo ir takumo nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių pastovumo ir takumo nustatymą Maršalo bandymu pagal LST EN 12697-34 standarto reikalavimus.

Bituminių mišinių maišymas laboratorijoje

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių maišymą laboratorijoje mechaniniu būdu, rankiniu būdu pagal LST EN 12697-35 (išskyrus A, B priedus) standarto reikalavimus.

Sluoksnio storio nustatymas

Laboratorija yra akredituota atlikti bituminių mišinių dangų sluoksnių storio (-ių) nustatymą, matuojant gręžtinį kerną pagal LST EN 12697-36 standarto reikalavimus.

KITOS PASLAUGOS

Bituminių mišinių sudėties projektavimas

Nuolatinė užsakovų statybvietėse, karjeruose ir kitose objektuose naudojamų žaliavų, medžiagų, gaminamos produkcijos kontrolė

Esamų ir naujų statybos produktų vystymas ir kontrolė

Kiti bandymai, tyrimai bei matavimai

Dėl detalesnės informacijos ar norėdami daugiau sužinoti apie UAB „LABORATORINIAI TYRIMAI“ teikiamas paslaugas prašome kreiptis kontaktais nurodytais skiltyje „KONTAKTAI“.